Referat fra generalforsamling d. 27. 03. 2019

Referat fra generalforsamling d. 27. 03. 2019
1. Valg af dirigent: Alfred Agergaard
2. Valg af referent: Birgit
3. Valg af stemmetællere. Ikke aktuel
4. Årsberetning ved formanden og suppleret af andre fra gruppen:
Jens Sass kom blandt andet ind på almene betragtninger om integrationen i Viborg, om paradigmeskiftets virkninger og på Frivilliggruppens forskellige aktiviteter i årets løb.
Ellen fra Kontaktfamiliegruppen: Der har været for få danske kontaktfamilier/kontaktpersoner; men det går nu næsten op. Der samarbejdes med Røde Kors.
Yasmin, der er formand for Integrationsrådet: Der opleves god vilje fra byrådet til samarbejde.
Andrea, der repræsenterer DFUNK: Der har været 3 gode arrangementer sidste år, men det har ikke været muligt at fortsætte, da de unge frivillige (efter endt skolegang) alle er rejst. Derfor er DFUNK lukket i Viborg indtil der igen – forhåbentlig – findes ressourcer.
Peder er vejleder ved forlængelse af opholdstilladelse og ved familiesammenføring.
Kommentarer til beretningen:
Alma Bjerregaard spørger ind til samtalegrupperne på Sprogskolen: Flere af de tilstedeværende fortæller om hjælp til opgaver op til sprogtests, samtaler om billeder og givne emner, om gåture og aktiviteter, der kan danne grundlag for samtaler på dansk.
Tove Uhrbrand, Houlkær Bibliotek: Efterlyser flere frivillige, der udover børn også skal hjælpe voksne.
Årsberetning 2019 blev godkendt og kan læses i sin helhed på hjemmesiden.

5. Orientering om næste års arbejdsprogram: Bestyrelsen vil fortsætte det arbejde, der er i gang.
Henrik gør opmærksom på, at der ikke kommer så mange flygtninge mere, og der derfor nok skal ”ændres taktik”, og gøres mere for dem, der er her. Forskellige foreninger kan kontaktes med henblik på at kulegrave behov. Seynab kan fra Den internationale Forening fortælle, at mange familier er dybt bekymrede og har mistet håb for fremtiden.
6. Årsregnskab: Peder gennemgår sidste års regnskab og det godkendes. Der er en kassebeholdning på ca. kr. 25.000, og der er ansøgt om §18 midler.
7. Indkomne forslag: ingen.
8. Valg til bestyrelse: Niels Svith genopstiller ikke. Andrea, der har repræsenteret DFUNK, er villig til at opstille i stedet. Alle vælges. Alfred Agergaard foreslår at bestyrelsen får mandat til at finde en suppleant i løbet af året. Dette vedtages. Der er tradition for at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Alfred Agergaard og Arne Rasmussen genvælges.
10. Evt. Intet.

Efter generalforsamlingen var der et indlæg om bl.a. frivillighed ved Patrick IIunga, fra Rwanda:
Patrick fortalte rørende, tankevækkende og på humoristisk vis om sin ankomst til Danmark som 11 årig i
2005. Mødet med frivillige lektiehjælpere og fodboldtrænere blev afgørende for Patricks fremtid i Danmark.
Patrick har som ung og voksen selv været involveret i frivilligt arbejde:
F.eks.: oplysningsperson på skoler, medvirket ved aktiviteter for uledsagede unge, rekrutteret frivillige og med i projekt ”Flygtninge fortæller”.
Alt dette samtidig med at han har fuldført sin uddannelse, hvor hans speciale handlede om traumatiserede flygtninge.
Patrick påpegede at et stort problem – oveni mange andre problemer i hverdagen – er ensomhed. Mange flygtninge isolerer sig og bliver tilskuere til livet.
Stor tak til Patrick.

Referat fra generalforsamling d