Referat fra den 28-10-2014

Deltagere: Yasmin, Seynab, Andrea, Peder, Henrik, Jens Ole, Kirsten, Jørgen, Birgit (referent)
Besøg af Liane Wagner.

LW er projektleder ved Fællessekretariatet, Ellekonebakken. Hun fortæller om sit arbejde med aktiviteter for beboerne. Formålet er at styrke den gode udvikling og trivsel i området. Det drejer sig bl.a. om mødregruppe, fællesspisning, syklub, fodbold, hjælp til at komme i gang med fritidsjob og arbejde. Hanne Lundholm, Viborg kommune kan formidle kontakt til arbejde og uddannelse.

LW ønsker frivillige til lektiehjælp og brevlæsning for voksne. Lokaler kan stilles til rådighed i Fællessekretariatets lejlighed. Flere fra bestyrelsen gav tilsagn om ville stille sig til rådighed ved en evt. opringning, men at man ønsker faste frivillige personer og kun ønsker at hjælpe som afløsere.
Kirsten oplyser, at det også på Sprogskolen er muligt at få hjælp til brevlæsning.

Rettelse til referat fra sidste møde: Under pkt. 3 om boligselskaber og aktiviteter skulle der have stået, at Houlkærområdet ikke har svaret på henvendelse. Så vi ved ikke, hvad der foregår.

Godk. af dagsorden
Siden sidst Kirsten
De boligselskaber, der har svaret på henvendelse fra Kirsten og Yasmin, bør have et svar. Yasmin sender skrivelse om frivillighed.

Jens Ole Godkendt Jens Ole
Årsmødet: Modtagelsen af den aktuelle store flygtningestrøm fyldte en del på mødet.
Justin (fra Congo) kommer til nytårskuren og fortæller om sin oplevelse af at komme til DK. Henrik og Kirsten finder dato for festen.

Foredragsaften om PTSD. 50-60 personer deltog. Det var en god aften.
Frivilligfredag: Et tvivlsomt resultat.
Møde på rådhuset med regionskonsulent. Jens Ole og Yasmin kunne fortælle, at der kommer ca. 80 børn til lektiehjælp i Ellekone- og Houlkærområdet. Og om det problematiske med Jesperhus turen. Sidst på måneden kommer der svar fra kommunen om økonomisk tilskud. Yderligere har en tømrermester måske givet tilsagn om et beløb til Frivilliggruppens arbejde.

Økonomi Peder
Der står 4000 kr. på kontoen.

Yasmin
Ansøgning til Grundfos sendes igen. Den har ikke været behandlet endnu.

Jens Ole
Materiale om andre fonde og puljer omdeles. Desuden er det muligt at søge Lions Club, Rotary, Vibergis – og andre?
Evt. Henrik
Gør opmærksom på behov for kontaktfamilie til en afghansk familie.
Andrea
Dfunk: Der er julearrangement på Ungdomsskolen d. 28. nov. Indbydelser bliver sendt ud snarest.

Næste møde D. 25. nov. Kl. 17 i Frivillighuset. Jens Ole bestiller mad fra Cafe Reborn.