Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 19. 05. 2020

Til stede: Jens, Henrik, Peder, Grete, Line, Birgit

Godk. af referat
Godkendt

Godk. af dagsorden
Godkendt

Siden sidst – Jens, Line
Kreapakker udleveret til børn i Coronatiden.
Jens har haft kontakt med journalist fra Folkebladet angående omtale i
avisen, men ingen har set artiklen.
Jens –
Omdeling af informationsmateriale om corona og – corona og ramadan
på mange sprog.
Lektiehjælpen er lukket ned, men der har været enkelte kontakter.
I Houlkær Nyt nr. 2 maj 2020 er der en meget positiv af omtale af en
ung somalisk mands vej fra ankomst til Danmark og til hans nuværende
ph.d. opgave – og hvor lektiehjælpen har haft en afgørende betydning
for de flotte resultater.

Generalfor-samling i en coronatid
Den planlagte generalforsamling i marts kunne ikke afvikles pga. corona
restriktioner.
Hvis der i nærmeste fremtid gives tilladelse, vil generalforsamlingen
forsøges gennemført d. 22. eller 24. juni i De frivilliges Hus (Henrik) eller
alternativt på Sprogskolen (Jens).
Årsberetning og revideret regnskab sendes ud på forhånd.

Økonomi
Peder
Kassebeholdning: kr. 27.000.
Denne gang afslag på §18 midler.

Næste møde
Dato aftales efter generalforsamlingen

In category: Referater