Vedtægter

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Viborg.

§ 1 navn og hjemsted:
Foreningens navn er: Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Viborg Kommune.
Foreningen er hjemmehørende i Viborg Kommune

§ 2 Formål:
Foreningens formål er at støtte flygtninge, så de oplever sig som ligeværdige medborgere i Viborg Kommune. Frivilliggruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

§ 3 Medlemskab
Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og deltage aktivt i foreningens arbejde, kan være medlem. Personer, som ikke ønsker at være aktive, kan stå som støttemedlemmer, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Der opkræves ikke kontingent i foreningen, og alt arbejde i foreningens regi er ulønnet. Indtægterne kommer fra Dansk Flygtningehjælp, Viborg Kommune, sponsorater og frivillige bidrag.

§ 4. Foreningens ledelse:
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på max 7 medlemmer og 2 suppleanter, heraf vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter hvert år af generalforsamlingen. Øvrige 2 medlemmer udpeges for et år henholdsvis 1 af DFUNK, Viborg og 1 af de lokale etniske foreninger, der er godkendt af Viborg Kommune.

a) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede på et ordinært indkaldt bestyrelsesmøde.

b)Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter afholdt generalforsamling og udarbejder en arbejdsfordeling.

c)Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. I et udvalg skal der altid være mindst et
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan foranstalte et samarbejde med Viborg Kommune, relevante
institutioner, foreninger og boligselskaber.

§ 5. Regnskab / Forpligtigelser:
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. For foreningens forpligtigelser hæfter alene dennes formue.

§ 6. Revision:
Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for 1 år ad gangen. Der vælges ligeledes en
revisorsuppleant.

§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

a) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
b) Generalforsamlingen bekendtgøres i et nyhedsbrev, som en skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer og indkaldes med mindst 14 dages varsel
c) Afstemninger foregår skriftligt, såfremt mindst 1 medlem ønsker det.
d) Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
e) Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.
f) Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1)Valg af dirigent.
2)Valg af referent.
3) Valg af stemmetællere.
4) Årsberetning v. formanden
5) Orientering om næste års arbejdsprogram
6) Årsregnskab.
7) Indkomne forslag.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt.
8) Valg til bestyrelse formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
g) Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
h) Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
også finde sted når mindst 25 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
§ 8. Vedtægtsændringer.
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§ 9. Foreningens opløsning.
En beslutning om foreningens opløsning, kan kun tages på en til dette formål indkaldt general-
forsamling. På denne generalforsamling kræves det at 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsnin-
gen. Foreningens midler skal ved opløsningen tilfalde Dansk Flygtningehjælp.
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2013 og afløser de
indtil denne dato gældende vedtægter.
Ovennævnte vedtægter træder i kraft 21. marts 2013

Alfred Agergaard____________________________Jens Ole Jensen__

Formand. Dirigent.