Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 15. 08. 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 15. 08. 2018
Til stede: Jens, Eva, Seynab, Yasmin, Henrik, Andrea, Niels, Birgit (referent)

Mødeleder – Henrik
Godk. af dagsorden – Godkendt.
Jens, siden sidst – ”Venner viser vej” er et samarbejde mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Jens refererer fra møde, der mundede ud i at Signe
Primdahl og Lissie Jarl fremover vil supplere hinanden ved arbejdet med
kontaktfamilierne.

Student House er blevet til Musikkens Hus. Hvordan kan vi bruge det?
1. møde er ikke holdt endnu. Kontaktperson er kulturkonsulent Henrik
Haurtz
Lands- Indsamling 2018
Landsindsamling i november: Ide om at synliggøre Frivilliggruppens
arbejde evt. ved en bod i Nordea på indsamlingsdagen med henblik på
at hyre nye frivillige. Ideen støttes af Mona Christensen, Sct. Georgs
Gilde. Vores aktivitet på indsamlingsstedet tages op ved et senere møde.
Sommerfest
Sensommerfest d. 08. 09. Udkast til plakat redigeres, hvor noget slettes
og andet fremhæves. Betaling skal ske ved indgangen.
Andrea, Seynab, Yasmin, Niels og Jens kan deltage på dagen og i
planlægningsmøde d.21. 08. kl. 16 i Fælleshuset, Nonbo. Jens kontakter
Connie. Måske kan Willem Asman tage med en bus ligesom sidste år.

Hvor kan plakaten gøres synlig:
Sprogcentret: Jens
Lektiehjælpersteder: Seynab
Bibliotekerne: Birgit
Alle frivillige og Røde Kors: Jens
Integrationsrådet og Rådhus: Yasmin
De frivilliges Hus: Rikke
Jens har indhentet tilbud fra to busselskaber – og Viborg Turisttrafik
vælges.

Hjemmesiden -Jens og Yasmin
Hjemmesiden, som Yasmin og Rajan er ansvarlige for, bør opdateres.
Birgit sender fremover referat direkte til Rajan efter godkendelse.
Nye initiativer, Jens.
Kontakt til fritidsforeninger (se referat fra d. 25. 04. 2018) med henblik
på at præsentere foreningsliv for indvandrermænd. Eva og Henrik vil kontakte lystfiskerforening.
Birgit.
Kunne flygtninge deltage ved Landsindsamlingen?
Line Eriksen, Sprogcentret, kan lave opslag på skolens skærm.
Aftenarrangement, Henrik – Aften for frivillige om integration: Henrik kontakter Hans Bo mht. dato i slut september eller oktober. Indhold og det praktiske tages op på næste bestyrelsesmøde.
Lektiehjælp, Jens.
Lektiehjælpere ønskes på Ellekonebakken, især unge hjælpere.
Yasmin har lavet et godt udkast til opslag. Eva finpudser det og Rikke
(De frivilliges Hus) kan lægge det på Husets facebookside. VIA er også
en mulighed. Niels sender en reminder til alle frivillige. Seynab har
undersøgt hos Røde Kors. Yasmin vil undersøge hos ”pensionerede lærere”.

DFUNK, Andrea. DFUNK mangler frivillige unge. Andrea opfordres til at fortælle det til
Mikkel og Rikke i De frivilliges Hus. Desuden kan Rikke lægge et opråb
på ”Husets” facebookside.

Økonomi, Punktet udgår, da Peder ikke er tilstede.

EVT:
Jens. Kursustilbud i efteråret. Se modtagne mails.
Henrik. Angående forsikringer gør Henrik opmærksom på hjemmesiden: www.Forsikringsportalen.dk
Yasmin. Foredrag: se tilsendt mail.

Næstemøde
Onsdag d. 12. 09. kl. 17.30.
Mødeleder: Andrea
Brød: Yasmin
Punkt til dagsorden: Aften for frivillige om integration.