Referat den 28.3.2018

Referat
Bestyrelsesmøde i Frivilliggruppen den 28.3.2018

Deltager: Jens Ole Jensen, Henrik Lillesø, Seynab Handulle, Andrea Suarez, Yasmin Khalil
Referat: Yasmin Khalil

1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat fra sidste gang blev godkendt.
3. Siden sidst:
a. Evaluering af nytårskuren.
Arrangementet og den efterfølgende presseomtale var fint. Der var for meget mad til
arrangementet. Oplægget og musikken var fint.
Andrea forslår, at vi sørger for oplægsholder, som er en del af Dansk Flygtningehjælpen.
F.eks. en repræsentant fra Frivillighedsråd
b. Henvendelse af en efterskoleelv om støtte blev drøftet og godkendt
c. En jurastuderende er interesseret i at være frivilligt. Han kunne eventuelt stilles til side af
Peder. En mediestuderende kunne eventuelt byde ind med opdatering af
Frivilliggruppens hjemmeside.
d. Orientering om den nye Integrationsråd.
Den 27.3.2018 var er konstituerende møde i IR. Der blev Yasmin Khalil valgt til formand
og Zahra Mohamud Ali fra Somalia blev valgt til næstformand.

4. Planlægning af generalforsamlingen:
a. Mødet forgår i De Frivilliges hus
b. Alle undtagen Jens Ole ønsker at fortsætte. Fremover vil Andrea igen som repræsentant
for DFUNK deltage i møderne.
c. Det lykkedes ikke at finde en person som ønsker at blive formand for Frivilliggruppen.
Jens Ole har drøftet det med konsulenten og indhentet Peders juridiske råd. Det er
muligt at arbejde som kollektiv uden formand. Jens Ole beskriver opgaverne, som han
som formand varetog. Og vil gerne hjælpe den nye bestyrelse i fremtiden.

5. En detaljeret drøftelse om økonomien blev udsæt til næste møde med den ny sammensætte
bestyrelse og når Peder er tilbage.
6. Eventuelt
a. Dato for sommerfesten på Nonbo Hede er den 16.6.