Generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.00

Frivilliggruppen i Viborg indkalder til

Generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i De Frivilliges hus.
Vesterbrogade 1. 8800 Viborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Årsberetning ved formanden.
5. Orientering om næste års arbejdsprogram.
6. Årsregnskab.
7. Indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse. Alle er på valg. Formanden ønsker ikke genvalg.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Aftenen indledes med et oplæg af Mette Fenger, der er integrationsmedarbejder i
Rødkjærsbro Idrætsforening, hvor hun arbejder med integration af flygtninge.
Flygtningene tilegner sig dansk kultur gennem aktiv deltagelse i det lokale
idrætsliv
Mette Fenger vil fortælle om sit daglige arbejde i Rødkjærsbro og dele ud af de
erfaringer hun har erhvervet sig.
Der bliver rig mulighed for at få besvaret spørgsmål.
Der bliver serveret kaffe og the, og af hensyn til planlægningen heraf vil vi gerne
bede om tilmelding senest søndag d. 11. marts til Knudby12@gmail.com