Vi mangler frivillige

Fremhævet

Vi mangler frivillige hænder til
• at være kontaktfamilier til ‘Nydanskere’
• at åbne deres hjem til samvær med ‘ Nydanske familier’ i form af et lille traktement da betydningen af at se et dansk hjem er stort
• at hjælpe med bestående eller aktiviteter.
• at hjælpe med læsning af breve og udfyldning af skemaer.

Udgivet i Nyt

Frivilliggruppen – hvem er vi?

Fremhævet

Frivilliggruppen i Viborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp.
Vi er en gruppe af mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskere og mennesker med anden etnisk baggrund.
Opgaverne er bl.a:-

 • Kontaktfamilier
 • Lektiehjælp
 • Udflugter
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til uddannelsensmuligheder
 • Hjælp med kontakt til kommunen
 • Samarbejde med etniske foreninger
 • Dialoggrupper
 • Samarbejde med integrationsrådet
 • Hjælp til idrætsforeninger og deres nydanske medlemmer
 • Computervejledning / hjælp.
Udgivet i Nyt

Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 08. 10. 2019

Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 08. 10. 2019
Til stede: Jens, Peder, Eva, Seynab, Yasmin, Grete, Birgit.
Godk. af referat – Godkendt

Godk. af dagsorden – Godkendt

Siden sidst
Jens –
Fyraftensmøde i Horsens om den nye lovgivning med Line Trappehave.
Birgit –
Et meget informativt møde, hvor bl.a. lovforslag L 140 – Integrations-
loven blev gennemgået. Repatrieringsstøtte og noget om midlertidigt og
permanent ophold. Slides er tilsendt på mail.

Jens , Grete
Fest med Eritreisk forening: Spændende arrangement, hvor der var
gjort meget ud af det. Desværre mødte meget få danskere op

Jens
Birgit
Seynab
Åbent hus i det kommende Frivilliges hus: Der var gjort meget ud af at
vise lokaler og muligheder. Der var også et pænt fremmøde – både
brugere og frivillige. Der blev bl.a. præsenteret en ny kontaktportal:
Boblberg, som bl.a. Viborg kommune og Røde Kors står bag. Ideen lyder
god, men vi skal passe på med at henvise sårbare personer til denne
mulighed.

Jens
Kursus om rekruttering af nye til bestyrelsen: Seynab og Jens deltager.
Dataindsamling om frivillighed er afviklet, og der kommer en rapport

Yasmin
Yasmin
Kursus om Den gode Bestyrelse: En god dag, hvor der bl.a. var fokus på
en ny frivillighedskultur (hvad kan jeg få ud af det?)
Måske skal der være mere fokus på kompetencer i forhold til
specialopgaver. Måske skal det tydeliggøres mere, hvem der er ansvarlig
for hvad i bestyrelsen.
Nyt fra Integrationsrådet: Yasmin og Seynab deltog ved en stand i
forbindelse med Snapsting.
Tolkeudgifter er oppe at vende.

Peder
Retshjælp: Peder vil prøve at snakke med nogle af dem, der står bag
med henblik på at afgrænse opgaver i forhold til det, Peder tager sig af.

Jens
Møde på kommunen med Lone Josefsen, Martin Elgaard og Mahmoud
Saeed om Frivillige kulturformidlere i Rødkærsbro. Der holdes et nyt
møde i Rødkærsbro d. 27. okt., hvor vi er inviteret med
Der har desuden været korrespondance med Sara Karim-Madsen, Dansk
flygtningehjælp, Århus afd., der også er med i projektet.
Møde med Anette Lind Jakobsen, Sprogskolen, om det frivillige arbejde
der. Jens har kontakten.
Mobilisering af flere frivillige: Der kommer ikke respons på opråb via
mails til de frivillige. Der har været artikel i Folkebladet.
Der er kommet flere lektiehjælpere på Ellekonebakken.
Måske en mulighed i Ide og Udvikling v. Linda Thanild. Jens henvender
sig.
”Kaffe på Bakken”: Næste gang kommer Jobcentret på besøg.
Der er Lær-dansk-cafe onsdage kl. 19-21, hvor der er mulighed for en
snak på dansk.
Ove Ellgaard, Fællessekretariatet, går på pension fra 1. dec. Liane
Wagner holder også.
Landsindsamlingen: Jens tilbyder at omdele materiale om indsamlingen
– og at stå ved indsamlingsstanden (Danske Bank?), gerne sammen med
flere for at repræsentere Frivilliggruppen. Der er fundet en ny distrikts-
koordinator for indsamlingen: Thuvarakai Kandasamy.

Evaluering af udflugt til Aqua
Jens
Birgit
Udflugt til Aqua i Silkeborg: Det blev en god dag med ca. 100 deltagere
(2 busser). Ingen blev afvist p.g.a. pladsmangel i forhold til de to busser.

Kontakt med etniske foreninger – Jns

Kontakt med etniske foreninger: punktet udsættes til næste møde,
hvor Hans Bo, Sara Karim-Madsen og kontaktfamiliegruppen inviteres
med. Yasmin sørger for noget til kaffen.

Status fra kontaktfamilie- gruppen – Jens
Kontaktfamiliegruppen har 9 familier, der ønsker kontakt med en dansk
familie. Der mangler danske familier, der er interesserede.

Nytårsfest – Jens
Nytårsfest: Angående foredragsholder er der flere emner oppe at
vende, men ingen vedtages. Jens kontakter Hans Bo for at få yderligere
inspiration.

Økonomi – Peder
Kassebeholdning: ca. kr. 23.000.
Der er kommet 15.000 kr. fra Oplevelsespuljen.
Der er søgt §18 midler.

Næste møde
25. nov. Kl. 17.30